Projectmanagement

Voor onderwijs en leren

Projecten voor onderwijs en leren

Projecten die te maken hebben met onderwijs, educatie, opleiden of leren passen ABL als een jas. Of het nu gaat om onderwijs op de basisschool, in het MBO of leren voor je persoonlijke ontwikkeling of in een organisatie in het kader van een leven lang leren. ABL beschikt over brede kennis, vaardigheden en ervaring in productontwikkeling, in klassikaal, online en blended leren.
Maar ook als het gaat om veranderingen in de schoolorganisatie, op het werk in leren, of om bijvoorbeeld de implementatie van een platform bent u bij ABL Advies & Projectmanagement op het juiste adres.

learn, student, laptop

Een projectaanpak die bij u past

Een eerste gesprek met een opdrachtgever is vaak spannend, inspirerend en interessant. De vraag "Wat is het doel van het project”, geeft over het algemeen een aanzet tot een uitgebreide beschrijving van het doel en het beoogde resultaat.

In grotere organisaties ligt de aanpak vaak vast evenals de de inrichting van de projectorganisatie en de processen. Als dit niet het geval is, ligt de uitdaging in het achterhalen hoe het bedrijf werkt, hoe de organisatie en de cultuur van het bedrijf zijn. Antwoord op vragen als “Zijn uw medewerkers gewend om projectmatig te werken”, "Wat verwacht u van uw medewerkers en wat zij van u” zijn vaak de triggers tot een inkijkje in de organisatie en geeft ABL munitie om het project goed in te richten.

In de praktijk blijkt dat de projectaanpak sterk afhangt van de inrichting van de organisatie en van het te ontwikkelen product.
De projectaanpak voor ict producten is tegenwoordig vaak Agile Scrum. Als er ook content ontwikkeld wordt, ben ik er een groot voorstander van dat een vertegenwoordiging van het contentteam hier ook deel van uitmaakt. Content en ict zijn zo verweven met en afhankelijk van elkaar dat je ze niet meer apart kunt zien.
Voor het maken van content blijft het projectmatig proces de standaard. Een stevig ingerichte procesflow, waar auteurs, redacteuren en beeldverwervers en beeldmakers weten wat, hoe en wanneer zij aan zet zijn, is daarbij een voorwaarde voor succes. Hieronder leest u hoe het in mijn praktijk werkte.
In een aantal projecten waren ict en content na elkaar gepland. Bij het ontwikkelen van een app voor kinderen met autisme, hebben we naar de wens van de opdrachtgever, eerst de app ontwikkeld en zijn we pas veel later gestart met de content. Deze manier van werken kostte wat meer tijd. Desondanks konden we op de geplande datum starten met de implementatie.

Voor een grote uitgeverij, met een innovatie afdeling, heb ik met een team van specialisten de content ontwikkeld voor een platform voor leerkrachten, Spiek. We volgden de aanpak van de innovatieafdeling, en hebben volgens principes van Agile Scrum gewerkt. Het team was verantwoordelijk voor het leveren van het product aan het einde van iedere sprint. Dit deden zij multidisciplinair (de analyse, het ontwerp, de ontwikkeling, het testen en de documentatie). Het team was zelf organiserend, wat betekende dat zij zelf bepaalde hoe het resultaat werd gerealiseerd. De content werd projectmatig ontwikkeld. De doorlooptijd voor het ontwikkelen van een training was te lang om dit volgens de scrum-methodiek te doen. De content- en de projectmanager maakten ook deel uit van het scrum-team. Het grote voordeel was dat zij precies wisten wat er ontwikkeld werd door het ict team en welke consequenties dit had voor de content.

Een goed begin is het halve werk

meeting, relationship, business

Business case

Wat is de waarde die het project toevoegt aan uw organisatie? En welke criteria heeft u hiervoor gesteld? Voor sommige projecten is dit duidelijk, voor andere is dit een ingewikkelde vraag. Als het bijvoorbeeld gaat om een leven lang leren van uw medewerkers is het lastig om de toegevoegde waarde in cijfers uit te drukken. Als het gaat om blended leren, en online leren vervangt deels de externe trainingen is dit deel overzichtelijk en goed in cijfers uit te drukken.
Graag denk ik met u mee. Een verantwoording voordat u aan de slag gaat is een voorwaarde voor een succesvol project.

business card, contract, presentation

Resultaat

Een van de eerste bespreekpunten in een project is het definiëren van het eindresultaat. Naast de teamleden is de opdrachtgever ook van de partij. Hij of zij weet waarom dit project opgetuigd wordt en wanneer de organisatie tevreden is.

Of het gaat om het ontwikkelen van een  product of bijvoorbeeld een verandering in de organisatie, hoe specifieker de eisen en wensen worden vastgesteld, des te groter is de kans dat het project succesvol wordt.

question mark, consider, think

Proces

Het proces is een onderdeel van het project wat niet onderschat mag worden. In de eerste plaats zullen de processen in een agile scrum aanpak totaal anders zijn dan bij een traditionele project werkwijze.
In de projecten betrek ik de teamleden bij het definiëren van het proces. Zij zijn de spelers van het proces en hebben vaak de ervaring wat wel en minder goed werkt.
Een belangrijk onderwerp is hoe we met elkaar communiceren, zonder dat we elkaar te veel op de huid zitten.
De processen maak ik vervolgens zichtbaar, zodat iedereen kan zien waar we staan en wanneer wie aan zet is.
Hoe het kan werken leest u hieronder in een voorbeeld.

meeting, together, cooperation

Organisatie

De inrichting van de organisatie hangt sterk af van de gekozen aanpak. Als gekozen is voor het werken volgens de principes van Agile Scrum, zal er een productowner aangesteld worden. Kiest men voor Prince 2, dan zal de projectleider een centrale rol spelen.
Veel energie zit bij de start van het project in het aanstellen van de kernmedewerkers. Wie dit zijn hangt af van het soort project. Hoe dan ook zullen experts deel uit moeten maken van het team.
Een voorbeeld hoe een organisatie kan werken, leest u in het project voor Malmberg, waar interne en externe medewerkers een indrukwekkende prestatie hebben neergezet.

Voor Malmberg heb ik met een klein team een eerste herziening gerealiseerd voor een nieuwe digitale wiskunde methode. In 3 maanden hebben we 127 hoofdstukken herzien. Het werk bestond uit redactionele, inhoudelijke en structuur aanpassingen.
Het team bestond uit redacteuren, xml-deskundigen, contentmanagers, beeldmakers en -verwervers, testers en drukwerkvoorbereiders.
Voor de start hebben we goede afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden, de samenwerking, en flexibiliteit in de werkzaamheden. Het proces hebben we samen vastgesteld.
Iedereen was bereid elkaar te helpen, aan te vullen of te vervangen.

De uitdaging in het project voor Bolster Safety was tweeledig.

  • Voor het maken van de content moest een proces ontwikkeld worden waarmee zowel maatwerk als algemene modules ontwikkeld konden worden. Voor VCA worden medewerkers voorbereid op het examen en het maatwerk kan bijvoorbeeld bestaan uit poortinstructies of modules voor een turnaround.
  • Alle trainingen moesten vertaald worden in 8 verschillende talen. Samen met de ict deskundigen van Bolster Safety en een vertaalbureau hebben we een proces ingericht, met als resultaat dat iedere medewerker kon kiezen voor de taal die zijn voorkeur had.

Toolbox voor zorgleerlingen in de binnenvaart

Voor het Onderwijscentrum Binnenvaart hebben we een aantal filmpjes ontwikkeld ten behoeve van de zorgleerlingen, voor leerlingmatrozen met Autisme, ADHD en Dyslexie. Praktische tips voor de leerlingen, schippers en thuisblijvende ouders hoe om te gaan met deze nieuwe situatie.
Het was een prachtig project wat we samen met experts, ouders, leerlingen en schippers hebben gemaakt.

Projectmanagement bij Jeelo betekende in contact komen met besturen en scholen om hen te laten zien wat Jeelo is en voor hun onderwijs kan betekenen. Daarnaast begeleidden we de scholen het eerste jaar bij de invoer van deze nieuwe manier van onderwijs, waarbij de regie nadrukkelijk bij de scholen bleef liggen.
Bijzonder was dat leerkrachten direct de regie pakten en de maatschappelijke organisaties enthousiast deelnamen in deze andere manier van onderwijsorganisatie.